Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri ketika berkenan mengurniakan sabda pada Seminar Kefahaman Undang-Undang Jenayah Syariah bagi Belia 1435H/2014M, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 16 April. - Kefahaman yang betul dan kukuh adalah penting bagi memastikan belia-belia tidak salah faham terhadap isi kandungan Undang-undang Jenayah Syariah dan seterusnya melihat undang-undang Islam sebagai sistem perundangan yang syumul.
 
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menyatakan perkara itu ketika menyembahkan ucapan alu-aluan pada Majlis Perasmian Seminar Kefahaman Undang-Undang Jenayah Syariah Bagi Belia 1435 Hijriah / 2014 Masihi, berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.
 

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah semasa menyembahkan ucapan alu-aluan pada Majlis Perasmian Seminar Kefahaman Undang-Undang Jenayah Syariah bagi Belia 1435H/2014M berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Sehubungan dengan ini, jelas Yang Berhormat, ada dua asas penting yang memerlukan para belia untuk mempunyai kefahaman mengenai Undang-undang Jenayah Islam yang akan dikuatkuasakan iaitu kejahilan atau tidak mengetahui (ignorance) undang-undang bukanlah merupakan pembelaan atau perlepasan seseorang daripada di hukum (Ignorance of law is no defence) dan kejahilan atau kurang pemahaman juga merupakan penyebab timbulnya keraguan dan tidak menghormati undang-undang jenayah Islam yang akan dikuatkuasakan dalam kalangan belia-belia (Ignorance breeds contempt).
 
"Dalam waktu yang sama, Seminar Kefahaman Undang-Undang Jenayah Syariah Bagi Belia ini merupakan salah satu wadah untuk menjadikan para belia sebagai 'duta kecil' kepada Undang-undang Jenayah Syariah dalam mana mereka mampu untuk menyanggah dan memberikan penjelasan yang betul ke atas hujah-hujah negatif dari musuh-musuh Islam yang menentang pelaksanaan undang-undang Allah ini," tegas Yang Berhormat.
 
Terdahulu Yang Berhormat berkata, tujuan utama seminar anjuran Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Mufti Kerajaan ini, di samping memberikan kefahaman mengenai undang-undang yang akan dikuatkuasakan, adalah juga sebagai 'istibsyar' (sambut baik) kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syar'iah di Negara Brunei Darussalam.
 
Melalui seminar ini, tambah Yang Berhormat, belia-belia akan dapat melihat keunggulan dan keindahan undang-undang Islam sekali gus memberikan keyakinan yang kukuh dan positif terhadap pelaksanaan Undang-undang Jenayah Syariah di Negara Brunei Darussalam.
 
"Mereka perlu melihat pelaksanaan undang-undang berkenaan secara rasional dan fikiran terbuka sebagai seorang mukmin dalam mana mereka melihat Islam itu agama yang indah, cintakan kedamaian dan memastikan keadilan," ujar Yang Berhormat.
 
Yang Berhormat menjelaskan, melalui seminar ini para belia bukan sahaja akan beroleh kefahaman mengenai kandungan Undang-undang Jenayah Islam yang akan dikuatkuasakan itu tetapi juga akan dapat memahami aspek proses dan prosedur pendakwaan termasuk perkara-perkara yang berhubung dengan pembuktian dan saksi sebelum ia sampai kepada menjatuhi hukuman di mahkamah.
1234 ... 567