Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menerima sumbangan derma dari Pengarah Urusan Darussalam Holdings Sdn. Bhd, Awang Haji Mahmud bin Haji Mohamed. (Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS)

[Pelita Brunei]

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 4 Mac. - Di atas dasar perikemanusiaan dan pemedulian orang ramai di negara ini dalam membantu meringankan beban penderitaan yang ditanggung oleh penduduk Malaysia yang mengalami bencana banjir, satu Majlis Penyampaian Derma Bagi Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia (TKBBM) diadakan di bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), di sini.

Derma sumbangan berjumlah BND6,000 itu diterima oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Haji Awang Hazair bin Haji Abdullah yang diserahkan oleh Pengarah Urusan Darussalam Holdings Sdn. Bhd., Awang Haji Mahmud bin Haji Mohamed.

Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap KKBS, Dato Paduka Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin serta ahli rombongan daripada Darussalam Holdings Sdn. Bhd.

Setakat ini TKBBM telah berjaya mengutip BND150,720 termasuk sumbangan yang diterima hari ini.
1234 ... 701