Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah semasa berucap selaku tetamu kehormat pada Malam Pengucapan Puisi Islam.

[Pelita Brunei]
Oleh:  Aimi Sani / Foto : Hamzah Mohiddin

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 April. - Kesusasteraan dan penulisan Islam mempunyai peranan yang penting dan utama dalam konteks pembangunan negara bangsa, pada menegak dan mengembangkan syiar Islam di Negara Brunei Darussalam.
 
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah berkata, ini adalah berasaskan kepada peruntukan Perlembagaan Bertulis Negara Brunei Darussalam yang memperundangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara dengan mengikut Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah.
 
“Perkara ini, didukung oleh Pengisytiharan Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menitahkan “Negara Brunei Darussalam dengan izin Allah Subhanahu Wata’ala akan kekal selama-lamanya menjadi sebuah negara Melayu, Islam, Beraja yang demokratik yang bersendikan kepada ajaran-ajaran Islam mengikut Mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah”,” jelasnya semasa berucap pada Malam Pengucapan Puisi Islam, bertempat di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
 
Yang Berhormat menambah, ini diikuti dengan pegangan falsafah negara - Melayu Islam Beraja dan matlamat negara pada menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah Negara Zikir dan menuju kepada negara ‘Baldatun Thaibatun Warrabun Ghaffur’.
 
Dalam waktu yang sama, ujar Yang Berhormat,  pelaksanaan penguatkuasaan Hukum Kanun Jenayah Syar’iah secara berperingkat-peringkat di Negara Brunei Darussalam mulai 1 Mei 2014 memperkukuhkan lagi kedudukan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam.
 
Premis dan faktor yang dinyatakan tadi, kata Yang Berhormat, telah menjadi pegangan landasan serta sudut pemikiran rakyat yang menjadi acuan budaya Brunei yang mana para penulis prolifik dan mapan serta penulis muda Negara Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan menggunakannya sebagai sandaran atau landasan berharga dalam penulisan mata pena mereka dan menjadi bahan rujukan akal fikir serta daya imaginasi para penulis abad ini.
 
Kesusasteraan dan penulisan Islam di Negara Brunei Darussalam, ujarnya, memenuhi ciri keislaman kerana ianya berperanan pada meneguhkan pegangan beragama, mendorong kebaikan, mencerminkan keimanan yang ditanai oleh masyarakat di negara ini dengan berpandukan Al-Qur’an dan Al-Hadith.
 
“Al-Qur’an juga mempengaruhi cara penulisan dan penyampaian dalam kesusasteraan dan penulisan Islam dalam mana Al-Qur’an menyampaikan mesej kebenaran melalui keindahan bahasa dan bahasa yang halus boleh dirasakan oleh jiwa yang suci bersih dan penuh khusyuk serta tawaduk,” tambah Yang Berhormat lagi.
 
Kesusasteraan Islam di negara ini, tegas Yang Berhormat, juga  bertanggungjawab pada membentuk akhlak dan moral masyarakat kerana karya sastera Islam mempunyai unsur estetika serta nilai moral yang tinggi yang menekankan aspek dalaman, fikiran, kehalusan serta intelektualisme sesuai dengan sifat ‘al-‘aql’ yang menjadi teras pemanusiaan itu sendiri.
 
“Untuk memperkuatkan lagi penggarapan dan penghasilan penulisan karya sastera berunsur Islam di Negara Brunei Darussalam, banyak usaha yang telah dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang ingin melihat karya sastera Islam terus berkembang, antaranya Dewan Bahasa dan Pustaka, Pusat Da’wah Islamiah, Pejabat Mufti Kerajaan dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB). Ini termasuk juga pihak swasta seperti Bank Islam Brunei Darussalam. Kolaborasi dan sinergi pelbagai agensi telah berhasil melahirkan dan mendorong masyarakat terutama sekali di kalangan bakat-bakat muda untuk terus berkarya pada mengembangkan kesusasteraan Islam,” tambah Yang Berhormat.
 
Yang Berhormat juga menegaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kepada penghasil karya kontemporari dan muda kesusasteraan Islam di Brunei Darussalam dan Nusantara melalui medium sastera dan penulisan, di samping meneruskan dakwah Islam tetapi juga memperbetulkan tanggapan salah mengenai Islam tersebut melalui penghasilan mutu karya yang tinggi dan pendekatan berhemah serta menarik pada menjelaskan Al-Qur’an dan Al-Hadith sebenar.
 
Terdahulu, Yang Berhormat berkata, Negara Brunei Darussalam sememangnya memberikan perhatian yang serius ke arah mengangkat dan mengembangkan kesusasteraan Islam di negara ini melalui pemberian pengiktirafan tertinggi dan anugerah kepada tokoh-tokoh negarawan dan sasterawan tanah air yang telah memberikan sumbangan besar melalui karya-karya kesusasteraan dan penulisan Islam mereka.
 
Sebagai langkah untuk melestarikan tamadun Islam melalui galakan penulisan karya sastera Islam, terangnya, YSHHB telah mengadakan Pemberian Anugerah Kesusasteraan dan Anugerah Penulisan Islam sejak tahun 2008 di mana anugerah ini berperanan pada menyuntik semangat kepada penulis-penulis untuk terus berkarya sekali gus menyumbang terhadap perkembangan dan kemajuan kesusasteraan Islam di Negara Brunei Darussalam khasnya dan rantau ini amnya.
1234 ... 722