Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral [B] Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa berucap pada Sesi Permuzakarahan antara KKBS bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berlangsung di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

[Sumber: Siaran Akhbar dan Foto : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan]

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Februari. - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral [B] Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof berharap permuzakarahan dengan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) berhasil mengetengahkan perjalanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk membangun modal insan, misalnya melalui Program Pembangunan Belia, mengekalkan identiti dan warisan bangsa melalui program kebudayaan dan kesenian, memelihara kesejahteraan rakyat dan penduduk melalui berbagai program jaminan sosial berbentuk bantuan atau dokongan kemasyarakatan dan menggalakkan pengamalan gaya hidup sihat menjurus kepada peningkatan kecemerlangan sukan menerusi program pembangunan sukan untuk semua, sukan untuk kecemerlangan dan industri sukan.

Demikian dinyatakan oleh Yang Berhormat Pehin dalam ucapan pengenalannya pada Sesi Permuzakarahan antara KKBS bersama  Ahli-Ahli MMN yang berlangsung di Dewan Digadong kementerian berkenaan. 19 Ahli MMN diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamit bin Haji Nudin hadir disesi permuzakarahan tersebut.

Menurut Yang Berhormat Menteri KKBS, dalam melaksanakan tugas, banyak bergantung kepada pendekatan 'One Whole Goverment Approach' untuk keberhasilan.

''Aspirasi kerajaan dari awal lagi dalam bidang kebudayaan ialah memasyarakatkan budaya kepada rakyat. Peruntukan diberikan kepada pembangunan budaya termasuk kesenian tradisional. Pembangunan budaya iaitu unsur-unsur kemanusiaan mustahak dibekalkan kepada anak-anak muda untuk membangun pekerti anak-anak muda menghormati ibu bapa, orang tua dan jiran tetangga supaya bersopan santun dan mempunyai perilaku yang mulia ketika bergaul dalam masyarakat,'' ujar Yang Berhormat Pehin.

Dalam bidang kebeliaan pula, menurut Yang Berhormat Pehin pembangunan belia pada utamanya adalah penerus dan kesinambungan program dan proses pembentukan belia yang memberikan manfaat kepada golongan belia, negara, pemimpin dan KKBS menyedari golongan belia perlu dipersiapkan dengan kompetensi diri yang tinggi melalui pembinaan kemampuan daya fikir belia berteraskan ilmu dan kemahiran semasa.

Apa yang  penting tegasnya, adalah usaha mengubah 'mind set' golongan belia daripada menunggu kerja kepada mencipta kerja dan pekerjaan.

Sementara itu, di arena sukan, tambah Yang Berhormat Pehin lagi, kerajaan mahukan sukan digunakan sebagai satu mekanisma untuk memupuk semangat kekitaan dan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat.


Sesi Permuzakarahan antara KKBS bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berlangsung di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Semua pihak sama ada kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan lebih-lebih lagi rakyat perlu bekerjasama. Aktiviti sukan sudah dilihat sebati dalam kalangan rakyat negara ini atas sifat suka akan sukan itu. Sukan atau pengamalan hidup sihat, jika diikuti secara betul dilihat adalah cara terbaik membentuk karakter individu di samping memberi manfaat dari segi kesihatan dan kekuatan, jelas Yang Berhormat.

Menyentuh mengenai hal pembangunan masyarakat pula, kerajaan jelasnya, menggalakkan penggabungan usaha-usaha masyarakat, badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan untuk membaiki taraf hidup, kebajikan dan kebudayaan rakyat ke arah pembangunan negara keseluruhannya. Kerajaan mahukan keluarga berwawasan yang melihat kepada perkara-perkara bermanfaat.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan percaya, Ahli-Ahli Yang Berhormat, menerusi cadangan, pandangan dan soalan membuka jalan kepada KKBS untuk memikirkan langkah-langkah 'intervention' bagi penambahbaikan. Baik isu kebudayaan, belia, sukan dan kemasyarakatan realitinya KKBS berhadapan dengan keperluan melihat pengutamaan dasar, menyusun semula program dan projek berdasarkan keperluan dan keupayaan jentera pelaksanaan serta mengambil kira kedudukan sumber.

Semuanya menurut Yang Berhormat Pehin, memerlukan 'fresh perspective' bagi  lebih mendorong untuk kementerian menerapkan budaya kerja berasaskan prestasi dengan menggunakan petunjuk prestasi utama (KPI) bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan iaitu pengukuran faktor-faktor utama yang akan memberikan kejayaan jangka panjang kepada organisasi.


Gambar ramai bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Langkah ke hadapan KKBS dengan bantuan Ahli-Ahli Yang Berhormat ujarnya, sudah barang tentu dapat menyenarai keutamaan (good priorities) menangani isu menurut urutan (tackle issue in a sensible sequence) dan meneruskan pelaksanaan program dari semasa ke semasa (sustain implementation overtime) dengan penglibatan semua pihak selaras hasrat membangun negara bersama masyarakat.

''Ke arah ini sudah setentunya KKBS memerlukan rakan strategik yang dapat membantu merealisasikan kehendak dan hasrat negara sebagai rakan berbincang, rakan melakar tujuan dan rakan mencapai misi dan visi kementerian demi kemakmuran negara,'' jelas Yang Berhormat Pehin.

Yang Berhormat Pehin juga mengulangi kepentingan Wawasan Brunei 2035 yang memerlukan komitmen yang tinggi daripada anggota perkhidmatan awam dan masyarakat umumnya.

''Kita perlu cekap dan berkesan. Prestasi dan produktiviti ditunjangi oleh inovasi. Di pihak KKBS struktur organisasi diperkukuhkan dan pengurusan sumber manusia dipertingkatkan bagi meningkatkan keupayaan menjalankan peranan dalam persekitaran yang kita sedari sentiasa berubah, melalui tenaga kerja mahir dan berpengetahuan,'' tegasnya mengakhiri ucapan pada Sesi Muzakarah berkenaan.
1234 ... 886