Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Anugerah Pemimpin Belia Berjasa kepada Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof.

[Pelita Brunei]
Oleh:  Nooratini Haji Abas
Foto: Hajah Ajijah Ali-KKBS

BERAKAS, Selasa, 1 September. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-10 Tahun 2015 di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.
 
Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-10, 2015 dan Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina binti Othman.
 
Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik.
 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-10 Tahun 2015. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik.
 
Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan 2015 sempena memperingati Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang disambut setiap 1 Ogos dihadiri oleh lebih 2,500 belia.
 
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluannya, menyembahkan keberangkatan Kebawah DYMM mencerminkan akan keprihatinan baginda yang berterusan terhadap pembangunan dan perkembangan golongan belia di negara ini.
 
Jelas Yang Berhormat, keberangkatan baginda itu juga memberikan peringatan kepada golongan belia di negara ini akan harapan tinggi yang diletakkan kepada mereka untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan dan kemajuan bangsa, ugama dan negara dengan mempersiapsiagakan diri mereka untuk menghadapi segala bentuk cabaran di era persejagatan.
 

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-10, 2015 semasa menyampaikan sembah alu-aluan.
 
Menyentuh mengenai tema sambutan 'Belia Berwawasan, Menjana Ekonomi', Yang Berhormat menyatakan, ia merupakan seruan kepada semua golongan belia untuk melipatgandakan usaha dan penglibatan mereka pada meningkatkan kemakmuran ekonomi negara dan menjadi penyumbang tenaga kerja yang produktif.
 
"Tema berkenaan juga menekankan golongan belia, bukan sahaja perlu produktif malah juga untuk lebih kreatif dan innovatif menerokai bidang perekonomian dan pekerjaan. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan mereka penggerak kemajuan masyarakat dan pembangunan negara yang berdaya tahan," ujar Yang Berhormat.
 
Acara kemuncak sambutan tahun ini ialah Penyampaian Anugerah Belia Kebangsaan 2015 dalam empat kategori, iaitu Anugerah Persatuan Belia, Anugerah Pemimpin Belia Berjasa, Anugerah Sukarelawan Belia dan Anugerah Belia Cemerlang.
 
Anugerah Persatuan Belia dianugerahkan kepada Persatuan Society of Community Outreach and Training yang menerima hadiah berupa wang tunai berjumlah BND5,000 berserta sebuah plak dan sijil penghargaan.
 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Anugerah Persatuan Belia dianugerahkan kepada Persatuan Society of Community Outreach and Training.
 
Anugerah Pemimpin Belia Berjasa pula dianugerahkan kepada Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof yang membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah BND3,000 berserta sebuah plak, kain tenunan dan sijil penghargaan.
 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Anugerah Sukarelawan Belia kepada Dayang Nurliyana Fatin binti Arifin.
 
Sementara itu, Dayang Nurliyana binti Arifin pula dianugerahkan sebagai penerima Anugerah Sukarelawan Belia dan menerima hadiah wang tunai sebanyak BND3,000 berserta sebuah plak, kain tenunan dan sijil penghargaan.
 
Bagi Anugerah Belia Cemerlang, diterima oleh Awang Goh Kiat Chun @ Wu Chun yang juga membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak BND3,000 berserta sebuah plak, kain tenunan dan sijil penghargaan.
 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan Anugerah Belia Cemerlang kepada Awang Goh Kiat Chun @ Wu Chun.
 
Ikrar Belia dibacakan oleh barisan kumpulan-kumpulan belia yang terdiri daripada Alumni Program Khidmat Bakti Negara; belia beruniform; belia-belia dari keempat-empat daerah; belia da'ie; belia-belia profesional termasuk belia bertanam padi, penggerak jentera berat dan 'Scaffolding’; bakal peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Kali Ke-42, 2015; pasukan atlet dan persatuan-persatuan sukan kebangsaan dan kumpulan ahli-ahli sukarelawan.
 
Bacaan tersebut diketuai oleh Awang Mohd. Syafique bin Haji Mohd. Hussain, seorang usahawan muda yang memulakan Start Up HUB BIMP-EAGA di negara ini selain bergiat aktif dalam aktiviti sukarela, seorang pelapor sukan parkour dan graduan dalam bidang Graphic Design : New Media.
 

Ikrar Belia dibacakan oleh barisan kumpulan-kumpulan belia yang diketuai oleh Awang Mohd. Syafique bin Haji Mohd. Hussain.
 
Sambutan diserikan dengan Persembahan Belia, iaitu 'Belia Berwawasan, Menjana Ekonomi' yang mengetengahkan bacaan puisi, titah Kebawah DYMM sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-5, 2010; persembahan Human LED; persembahan Tableau Tablo dan sketsa mengenai perusahaan belia dalam industri seperti berpadi, jentera berat, 'scaffolding' dan 'abseiling' yang melibatkan seramai 1,320 orang penuntut, belia-belia dan sukarelawan.
 
Konsep persembahan ini menggambarkan belia-belia yang bekarih, bejarih dan belurih pendapatan dalam meningkatkan taraf hidup yang cemerlang seperti bekerja sendiri dalam semua bidang industri dan kegiatan aktiviti yang sihat.
 
Persembahan tableau tablo melambangkan bayang-bayang kehidupan para belia pada masyarakat dalam industri yang sanggup berhujan, berpanas, berkaring, sementara 'scaffolding' pula melambangkan pembangunan industri yang pesat membangun.
 

Antara persembahan yang disembahkan semasa perhimpunan Hari Belia Kebangsaan 2015 sempena memperingati Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang disambut setiap 1 Ogos dihadiri oleh lebih 2,500 belia (atas dan bawah).


Seterusnya, 'abseiling' pula melambangkan hubungan belia seantero dunia dalam menjana ekonomi. Slogan 'Kami Belia Berwawasan Menjana Ekonomi' dilafazkan oleh belia-belia sebagai pendukung dan menyokong wawasan belia.
 
Kebawah DYMM dan kerabat diraja kemudiannya berangkat menyaksikan Pameran Inovasi Usahawan Belia 2015 dan seterusnya berkenan menerima pesambah daripada Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Belia Kebangsaan 2015.
 
Pengisytiharan Hari Belia Kebangsaan oleh Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada setiap 1 Ogos adalah satu keistimewaan kepada belia-belia seperti yang terkandung di dalam Dasar Belia Negara 2002.
 
Kerajaan Kebawah DYMM dalam usaha membangun belia negara ini sentiasa memberikan perhatian yang penuh melalui penyediaan berterusan program-program pembangunan kapasiti, kemudahan-kemudahan prasarana, infrastruktur dan bantuan fizikal dan fiskal.
 
Selain daripada itu, Hari Belia Kebangsaan juga merupakan 'platform' kepada para belia untuk mengadakan perjumpaan khusus bagi menghargai sumbangan dalam pembangunan belia.
 
Sesuai dengan matlamat Sambutan Hari Belia Kebangsaan 2015, iaitu untuk mengiktiraf belia dan pergerakan belia di negara ini, maka adalah diharapkan dengan pelaksanaan sambutan ini akan dapat menggalakkan lebih ramai lagi penglibatan golongan belia di dalam aktiviti-aktiviti kebeliaan khususnya dan terlibat sama dalam usaha-usaha pembangunan negara amnya termasuk dalam kerja sukarelawan.
 
Antara tujuan sambutan ialah untuk memartabatkan pergerakan belia dengan memperingati dan menyambut Hari Belia Kebangsaan, di samping mengumpulkan belia-belia di seluruh negara dalam satu perhimpunan dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan memberi peluang kepada belia-belia berinteraksi serta bertukar-tukar pandangan dan pendapat dari pelbagai aspek terutama dalam pembangunan dan kemajuan belia.
1234 ... 766