Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof (tiga, kanan) hadir selaku tetamu kehormat pada Seminar Pendidikan Belia Kebangsaan sempena Mesyuarat Ahli Lembaga Serantau atau 'Asia-Pacific University - Community Engagement Network' (APUCEN) Ke-9 yang diadakan di Dewan Tarbiyah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

[Sumber: Pelita Brunei]
Oleh: Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad - Penerangan
Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 6 Disember. - Seminar Pendidikan Belia Kebangsaan sempena Mesyuarat Ahli Lembaga Serantau atau 'Asia-Pacific University - Community Engagement Network' (APUCEN) Ke-9 telah diadakan di Dewan Tarbiyah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof hadir selaku tetamu kehormat pada seminar tersebut.

Pada seminar itu, Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail selaku tetamu undangan dalam ucapan alu-aluannya antara lain menyatakan golongan belia merupakan aset bernilai kerana mereka adalah pewaris yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan negara.


Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail selaku tetamu undangan menyampaikan ucapan alu-aluannya pada Seminar Pendidikan Belia Kebangsaan sempena Mesyuarat Ahli Lembaga Serantau atau 'Asia-Pacific University - Community Engagement Network' (APUCEN) Ke-9 yang diadakan di Dewan Tarbiyah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

''Belia yang mapan adalah perlu untuk menyumbang secara positif kepada pembangunan dan mengukuhkan secara positif kepada pembangunan dan mengukuhkan perpaduan negara. Sesuai dengan hasrat tema belia di Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini, iaitu 'Belia Berwawasan Penjana Transformasi' yang membawa maksud keterlibatan golongan belia khususnya yang masih dalam dunia persekolahan untuk berkhidmat atau libat sama dalam masyarakat juga perlu dipupuk,'' jelasnya.


Menurut beliau, keinginan untuk belajar dan memperbaiki diri sendiri adalah satu sikap seorang belia yang unggul sekiranya mereka ingin merealisasikan keupayaan kebeliaannya ke tahap maksimum.

Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma percaya golongan belia di negara ini sering mendapat perhatian dari Kerajaan Brunei Darussalam kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi yang akan datang dan ini bermakna dengan adanya belia yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka.

Seminar KUPU SB dengan kerjasama APUCEN, yang mana ia dijadikan sebagai salah satu pengisian bersempena Mesyuarat Ahli Lembaga APUCEN Ke-9 yang pertama kali diadakan di Negara Brunei Darussalam.

Seminar bertujuan untuk memupuk perkongsian maklumat di antara universiti dengan para belia di Negara Brunei Darussalam sebagai satu platform untuk melahirkan para belia yang bermatlamat, boleh dicontohi dan sentiasa berusaha memperbaiki diri secara istiqamah ke arah mewarisi kepimpinan yang baik dan menyumbang pada pembangunan negara serta penghayatan hidup secara lslam sekali gus menggalakkan dan menanam konsep-konsep kerja komuniti serta nilai kepada belia-belia di negara ini.

Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyebarkan dan berkongsi maklumat, pengetahuan sumber serta amalan yang baik dalam kerja komuniti melalui aktiviti yang diselenggarakan oleh APUCEN dan membuat keputusan serta mengemukakan pada kerajaan betapa pentingnya isu juga peranan belia yang perlu diambil secara bersungguh-sungguh demi pembangunan kesejahteraan belia di Negara Brunei Darussalam.

Seminar dihadiri oleh lebih 350 orang terdiri daripada pegawai-pegawai di Bahagian Hal Ehwal Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT), mahasiswa-mahasiswi IPT kerajaan dan bukan kerajaan, pelajar-pelajar sekolah menengah kerajaan serta swasta, Pusat Tingkatan Enam, Pusat Pembangunan Belia dan belia-belia dari empat buah daerah di Negara Brunei Darussalam.

Seminar menampilkan pembentangan oleh Mantan Naib Canselor USM dan Mantan Presiden APUCEN, Yang Berbahagia Profesor Dato' Omar Osman; Profesor Madya Dr. Azman bin Abd. Rahman dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Pemangku Ra'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan bin Haji Basar.

KUPU SB telah menyertai APUCEN pada tahun 2013 dan pada pertengahan 2015, KUPU SB secara rasminya telah dilantik sebagai Ahli Lembaga dalam APUCEN.
1234 ... 876