Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof melepaskan benih-benih ikan berkenaan di Sungai Damuan di Kawasan Persekitaran Makam Di Luba.

[Pelita Brunei]
Oleh: Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi / Foto: Mohamad Azmi Awang Damit
& Hajah Ajijah Ali-KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 29 November. - Sebanyak 15 ribu benih udang dan seribu benih ikan Selungsong dilepaskan di Kawasan Persekitaran Makam Di Luba, Kampung Bunut Perpindahan, di sini.
 
Hadir pada majlis itu ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.
 
Terdahulu, Pengerusi Tetap Ikatan Persatuan Belia Bunut (IKERAB), Pengiran Wahab bin Pengiran Haji Ibrahim dalam alu-aluannya berkata, majlis seumpama itu bagi mendidik golongan belia akan kepentingan untuk menjaga kebersihan sungai serta kehijauan hutan bakau, di samping mengekalkan kehidupan burung dan binatang termasuk pembiakan ikan dan udang agar ianya tidak pupus.
 
Pengiran Wahab juga menyatakan, inisiatif tersebut juga bagi memangkin dan mengatur ala tuju para belia untuk lebih proaktif, di samping memiliki jati diri yang baik serta menjadi amalan warisan budaya melalui bergotong-royong, hormat-menghormati, tidak camah mata untuk menghulurkan bantuan.
 

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Melepaskan Benih-Benih Ikan Hidup sempena Hari Belia Kebangsaan 2015.
 
Perancangan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, jelasnya, Majlis Perundingan, Persatuan Belia dan Biro Wanita kampung berkenaan berkeinginan untuk mempunyai jambatan merentasi ke dalam hutan bakau bagi melihat secara lebih dekat akan tumbuhan dan hidupan liar seperti Monyet Bangkatan (Proboscis Monkey) dan sebagainya.
 
Selain itu, tambahnya, Persatuan Belia kampung itu berharap akan mempunyai sebuah bangunan baru bagi memudahkan mereka menjalankan kegiatan dan aktiviti termasuk pusat penyelidikan dalam mengkaji tumbuhan flora dan fauna serta binatang termasuk spesis Monyet Bangkatan itu.
 

Pengerusi Tetap Ikatan Persatuan Belia Bunut (IKERAB), Pengiran Wahab bin Pengiran Haji Ibrahim semasa memberikan ucapan di majlis itu.
 
Pengerusi Tetap IKERAB juga menyatakan, dalam merealisasikan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menginginkan para belia menceburkan diri dalam bidang-bidang baru, persatuan belia kampung itu ingin menggerakkan golongan belia untuk bergiat menjadi nelayan moden dengan memelihara Udang Galah dan Udang Harimau dalam sangkar berskala besar yang diharap dapat menembusi pasaran dalam dan luar negeri.
 
Itu satu cabaran yang sangat besar dan dari itu katanya, ianya memerlukan sokongan padu dari pihak kementerian dan agensi-agensi berkaitan termasuk dari segi tunjuk ajar, pendedahan dan lain-lain lagi ke arah merealisasikan impian itu.
 
Turut hadir, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin serta para penduduk kampung berkenaan.
1234 ... 783