Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, selaku tetamu kehormat semasa berucap pada Majlis Penyampaian Sijil Kursus Pemandu Jentera Berat.(Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS)

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 15 Oktober. - Pusat Pembangunan Belia (PPB) perlu bekerja keras dalam menyakinkan lebih banyak lagi syarikat pengusaha jentera berat di negara ini untuk turut serta dalam perlaksanaan kursus Singkat Pemandu Jentera Berat.
 
Perkara ini adalah untuk memastikan program latihan tersebut yang dilaksanakan oleh PPB adalah relevan dan selaras dengan kehendak industri pengangkutan masa ini.
 
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menjelaskan, sebanyak 400 peluang pekerjaan pemandu jentera berat dianggarkan di dalam industri minyak dan gas manakala, lebih 1,000 peluang pekerjaan dalam industri pelabuhan atau 'forwarder industry' seperti mana yang telah dikenal pasti oleh Jawatankuasa Energy Industry Competency Framework (EICF).
 
Yang Berhormat menekankan demikian pada Majlis Penyampaian Sijil Kursus Singkat Pemandu Jentera Berat Kali Ketiga berlangsung di Dewan Binadiri, PBB berkenaan, di sini.
 
Katanya, pekerjaan sebagai pemandu jentera berat dan kenderaan berat bukan sahaja mempunyai permintaan dan peluang pekerjaan di sektor minyak dan gas serta industri pelabuhan akan tetapi juga banyak diperlukan di dalam lain-lain sektor seperti, pertanian, sektor perkhidmatan dan sektor 'hospitality'.
 
"Kebanyakkan sektor ini, memerlukan pemandu dan penyelanggara kenderaan berat di mana perjalanan kerjaya atau 'career path' dalam bidang ini bermula dari pelatih, pemandu separa mahir, pemandu mahir 'supervisor' sehingga ke tahap menjadi instruktur mahupun pengurus kenderaan," menurutnya.
 
Justeru itu, Yang Berhormat menyatakan, peluang pekerjaan di dalam bidang ini membuktikan mempunyai masa depan yang menjamin dan cerah.
 
Dari itu, kadar kejayaan (success rate) pelatih-pelatih yang mengikuti kursus tersebut di PPB yang beroleh pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan ujarnya, mencapai hampir 100 peratus.


Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menyampaikan Sijil Kursus Pemandu Jentera Berat kepada salah seorang peserta.(Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS)

Sebanyak 44 orang pelatih terangnya, telah berjaya menamatkan kursus tersebut yang mula diperkenalkan pada tahun 2013 sementara, 20 orang belia pula akan dipilih untuk mengikuti sesi keempat yang akan bermula pada bulan November 2014.
 
"Melalui latihan yang berterusan ini, PPB secara tidak langsung telah turut sama dalam menyumbang dan menjana pengeluaran tenaga kerja yang terlatih dan profesional dalam bidang ini bagi mengisikan jawatan-jawatan yang berkaitan pada masa ini," ucapnya.


Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Hajah Adina binti Othman, Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama para peserta dan Syarikat-Syarikat Pengusaha Jentera Berat semasa bergambar ramai.(Foto: Hajah Ajijah Ali-KKBS).
1234 ... 649