Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Hamid bin Haji Mohd. Jaafar, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, ketika berucap di Majlis Pelancaran PKBN Pengambilan Keempat.   (Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS).

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 17 Disember. - Keberkesanan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) sebagai program nasional yang terulung semestinya wajar diutamakan dalam setiap perancangan strategik semua kementerian.

Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Hamid bin Haji Mohd. Jaafar menekankan demikian pada Majlis Pelancaran PKBN Pengambilan Keempat berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, petang tadi.

Menurutnya, ia membuktikan PKBN mampu mengorak langkah dengan lebih jauh dalam mengungguli imej dan kedudukannya dalam program itu selain memupuk dan mempergiatkan lagi projek rintis yang pertama sehingga kini.

Beliau seterusnya menambah, PKBN telah membuktikan minat mendalam dan kepekaan masyarakat tempatan dan serantau mengenai program kebangsaan itu yang mana pada 21 November 2014 lepas PKBN telah menerima lawatan peserta Leadership Development Program terdiri daripada pegawai-pegawai Institut Perkhidmatan Awam (IPA) Brunei, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Malaysia dan Civil Service College (CSC) Singapura.

"Keberkesanan PKBN semakin menyerlah dari ke hari ini dapat dilihat apabila baru-baru ini beberapa institusi pendidikan tempatan telah menunjukkan minat untuk mengenal pasti sebarang potensi untuk menerapkan Program Pembinaan Jati Diri PKBN dalam kurikulum mereka mahupun menempatkan penuntut-penuntut mereka dalam PKBN," ujarnya.

Menyentuh mengenai dengan modul, beliau menyatakan pengambilan keempat kali ini memperkenalkan taklimat mengenai pengenalan perubatan Islam dan kebajikan daripada Darusysyifa' Warrafahah.

Inisiatif tersebut jelasnya, diambil sempena keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ke Kem Latihan PKBN Pengambilan Ketiga pada 30 Oktober 2014, supaya PKBN diperkukuhkan kefahaman Islamnya, di samping isi kandung program daripada pihak konsultan juga akan dimantapkan dengan penerapan pemikiran kritis dan 'public speaking'.

Dato Paduka Awang Haji Mohd. Hamid berharap para pelatih baru dan lepasan pelatih sebelumnya supaya akan sentiasa menjaga identiti kebruneian yang kaya dengan adat resam, tatasusila dan bersopan santun yang menyanjung tinggi kedaulatan raja dan negara.

Beliau seterusnya menyeru para lepasan pelatih atau alumni PKBN untuk menampilkan diri secara proaktif bahkan kreatif secara berkumpulan mengikut daerah atau platun masing-masing dalam memikirkan langkah untuk menggerakkan dan memajukan alumni dari segi sosio ekonomi.

"Jumlah lepasan pelatih yang terkini dari projek rintis pertama sehingga pengambilan ketiga mencapai 821 orang dan apabila tamatnya pengambilan keempat ini nanti, jumlah ahli alumni PKBN akan mencapai 1135 orang," terangnya.


(Gambar atas dan bawah)
Sebahagian daripada pelatih-pelatih yang menyertai Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Pengambilan Ke-4.(Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS)
 


Oleh itu, beliau juga menasihatkan para alumni PKBN untuk sentiasa merujuk Pentadbiran Khidmat Bakti Negara untuk sebarang nasihat dan panduan sebelum memulakan projek atau mengikuti aktiviti-aktiviti luar.

Ini jelasnya, kerana pemantauan dan penilaian masih lagi dilaksanakan oleh bahagian tersebut bagi tujuan pengumpulan maklumat dan data untuk bahan penyelidikan serta arkib. Mereka juga disarankan untuk menerapkan budaya kerja yang bersistematik dalam menguruskan pelbagai program di peringkat daerah dan nasional.

Pada masa yang sama, beliau memuji usaha para ibu bapa dan penjaga untuk memastikan anak-anak mereka menyertai PKBN. Penyertaan akan bertambah setelah kem latihan yang kekal di Batu Apoi, Temburong dijangka siap dibina pada bulan Jun 2015 yang mana pada masa ini sebanyak 50 peratus kerja-kerja pembinaan telah selesai.

Beliau juga turut memberikan setinggi penghargaan di atas bantuan agensi-agensi yang menyalurkan tenaga kerja penyelia, jurulatih, tenaga pengajar dan pengendali dan mengingatkan mereka untuk sentiasa memberikan contoh ikutan yang terbaik dan tidak ragu-ragu menggunakan sepenuhnya ilmu dan kepakaran dalam bidang masing-masing.
1234 ... 684